Translate

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

ปศุสัตว์ทุ่งช้าง จัดกิจกรรมการประกวดอาหารปลอดภัยและอาหารปรุงสุกด้วยไก่ประดู่ทุ่งช้าง ครัวทุ่งช้าง ครัวไทยสู่ครัวโลก

       เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอทุ่งช้าง และส่วนราชการทุกภาคส่วน  จัดกิจกรรมประกวดอาหารปลอดภัยและอาหารปรุงสุกด้วยไก่ประดู่ทุ่งช้าง ครัวทุ่งช้าง ครัวไทยสู่ครัวโลก  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง มีนายเกียรติศักดิ์  ป้อมทองคำ นายอำเภอทุ่งช้างเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้
      1. การประกวดอาหารปลอดภัยและอาหารปรุงสุกด้วยไก่ประดู่ทุ่งช้าง มีทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 6 ทีม
          ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
          รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม อบต.ปอน
          รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม อบต.ทุ่งช้าง
      2. การแข่งขันกินไก่ประดู่ทุ่งช้าง
          ชนะเลิศ  ได้แก่ ทีม อบต.ทุ่งช้าง
      3. จัดนิทรรศการการเลี้ยงไก่ประดู่ทุ่งช้าง ของกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่ทุ่งช้าง
      4. การจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ปลอดสารพิษ ของกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่ทุ่งช้าง
       นายสุรเชษฐ์  ปินทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลี้ยงไก่ประดู่ทุ่งช้าง รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย ครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อรองรับการเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซี่ยน (AEC) ในปี 2558 ในการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากส่วนราชการทุกภาคส่วนในอำเภอทุ่งช้าง รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้แก่ ครัวต้นสัก ครัวคุณแดง ครัวภูธร และกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่ทุ่งช้าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น